Home > Job

ร่วมงานกับเรา

สยามนวกรรม เป็นผู้ผลิตยางผสม (Rubber Compound) สำหรับอุตสาหกรรมยาง โดย มุ่งเน้นการเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานในด้านต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ พัฒนาและปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ระบบการบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 โดยยึดหลักเราจะมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 

สยามนวกรรม มุ่งมั่นที่จะสรรหาและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการทำงานและสร้างองค์กรให้มีความสุข มีสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน เพื่อการรักษาบุคลากรที่ดีและมีความสามารถ 

สยามนวกรรม มีค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่ครอบคลุมไปถึงพนักงานทุกระดับ ไม่มีการเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน มีความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในทุกส่วนงาน รวมถึงสวัสดิการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนเงินออม หอพักสวัสดิการ ชุดยูนิฟอร์ม ร้านค้าสวัสดิการ ตรวจสุขภาพ เงินโบนัสประจำปี เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ รวมถึงการปรับค่าจ้างประจำปี ฯลฯ
Core values "S-M-A-R-T"

Principle that guides how we behave with each other in our organization

เอกลักษณ์ 5 ประการที่ถูกหล่อหลอมและปลูกฝังให้พนักงานของเรา  จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร

S = Save

Save Life      มีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย

Save cost      ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Save World   รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม


M = Managing for innovation

ปรับปรุง ปรับเปลี่ยน การปฏิบัติงาน หรือ กระบวนการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ เกิดความสะดวก ง่าย ลดขั้นตอน ลดคน ลดเวลา และ ลดค่าใช้จ่าย


A = Analytic Thinking

คิดเชิงวิเคราะห์ เพื่อค้นหาสาเหตุ และ วิธีการแก้ปัญหา แยกแยะ หา ความสัมพันธ์ รวบรวมเปรียบเทียบปัญหา หริอ สถานการณ์ต่างๆ อย่างเป็น ระบบ มีเหตุและผล


R = Responsibility

รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งภายใน และ ภายนอก ด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว

T = Teamwork

เชื่อมโยงประสานงาน เปรียบเสมือนฟันเฟือง ที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กรเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จร่วมกันWork With Us


ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

จำนวน : 2
เงินเดือน : ตามตกลง

- เพศ ชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส./ปริญญาตรี สาขาเคมี โพลิเมอร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยาง หรือมีประสบการณ์ด้านเคมีและการผลิตยางในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 3 ปี

- มีความคิดเชิงวิเคราะห์ มีความคล่องตัวสูง ละเอียดรอบคอบ

สมัครตำแหน่งนี้ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ

จำนวน : 1
เงินเดือน : ตามตกลง

- เพศ ชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส./ปริญญาตรี สาขาเคมี โพลิเมอร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยาง หรือมีประสบการณ์ด้านเคมีและการผลิตยางในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 3 ปี

- มีความคิดเชิงวิเคราะห์ มีความคล่องตัวสูง ละเอียดรอบคอบ

สมัครตำแหน่งนี้ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

จำนวน : 2
เงินเดือน : ตามตกลง

- เพศ ชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช.ขึ้นไป

- มีประสบการณ์ในการจัดซื้อ

- มีความสามารถในการเจรจาต่อรองเป็นอย่างดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี

สมัครตำแหน่งนี้ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

จำนวน : 1
เงินเดือน : ตามตกลง

- เพศ ชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิ ปริญญาตรี วทบ.สิ่งแวดล้อม หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- มีความรู้ในการใช้เครื่องมือตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม

- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน

สมัครตำแหน่งนี้ตำแหน่ง : ช่างซ่อมบำรุง

จำนวน :
เงินเดือน :

- เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สาขาเครื่องกล/ไฟฟ้า/แม่พิมพ์

- มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา มีความคิดเชิงวิเคราะห์

สมัครตำแหน่งนี้