สมัครงาน

APPLICATION FOR EMPLOYMENT

ใบสมัครงาน

กรอกข้อมูลด้วยตัวท่านเอง
( To be completed in own hand writing)

ชื่อ : *
Name
ตำแหน่งที่ต้องการ * 1 เงินเดือน * บาท / เดือน
Position Applied for 2 Salary Bath / Month

Pesonal Information (ประวัติส่วนตัว)
ที่อยู่ปัจจบันเลขที่ *
Present address
หมู่ที่
Moo
ถนน
Road
ซอย
Alley
ตำบล/แขวง
District
อำเภอ/เขต
Amphur
จังหวัด
Province
รหัสไปรษณีย์
Post code
โทรศัพท์บ้าน
Tel.(Home)
สำนักงาน
Office
มือถือ *
Mobile
อีเมล์ :
Email

อาศัยกับครอบครัว
Living with parent
บ้านตัวเอง
Own home
บ้านเช่า
Hired house
หอพัก
Hiredflat / Hostel

วัน เดือน ปี เกิด
Date of birth
อายุ
Age
ปี
Yrs.
เชื้อชาติ
Race
สัญชาติ
Nationality
ศาสนา
Religion
บัตรประชาชนเลขที่ *
Identiti card no.
บัตรหมดอายุ
Expiration date
ส่วนสูง
Height
ซม.
cm.
น้ำหนัก
Weight
กก.
kgs.

ภาวะทางทหาร
Military status
ได้รับการยกเว้น
Exempted
ปลดเป็นทหารกองหนุน
Served
ยังไม่ได้รับการเกณฑ์
Not yet served
สถานภาพ
Marital status
โสด
Single
แต่งงาน
Married
หม้าย
Widowed
แยกกัน
Separated
เพศ
Sex
ชาย
Male
หญิง
Female

Family Information (ประวัติครอบครัว)
บิดา ชื่อ-สกุล *
Fatehr's name-surname
อายุ
Age
ปี
Yrs.
อาชีพ
Occupation
มารดา ชื่อ-สกุล *
Mother's name-surname
อายุ
Age
ปี
Yrs.
อาชีพ
Occupation
ชื่อภรรยา/สามี
Name of wife / Husband
สถานที่ทำงาน
Working Place
ตำแหน่ง
Position
มีบุตร :
Number of children
คน
มีพี่น้อง(รวมผู้สมัคร)
Number of member in family
คน ชาย
Male
คน หญิง
Female
คน เป็นบุตรคนที่
You're the child of the family

ชื่อ
Name
อายุ (ปี)
Age
อาชีพ
Occupation
1.
2.
3.
4.


Education (การศึกษา)
ระดับการศึกษา
Educational Level
สถาบันการศึกษา
Institition
สาขาวิชา
Major
ตั้งแต่
From
ถึง
To
เกรด
Grade
มัธยมศึกษาตอนปลาย
High school
ปวช.
Vocational
ปวท. / ปวส.
Diploma
ปริญญาตรี
Bachelor degree
สูงกว่าปริญญาตรี
Post-Graduate
อื่นๆ
Others


Working Experiencce In Chronological ( รายละเอียดของงานที่ผ่าน เรียงลำดับก่อน-หลัง)
สถานที่ทำงาน ระยะเวลา Time ตำแหน่งงาน ลักษณะงาน ค่าจ้าง เหตุที่ออก
เริ่ม ถึง


Language Ability ( ภาษา)
ภาษา
Lnaguage
พูด( Speaking )
เขียน ( Writing )
อ่าน ( Reading)
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ภาษาไทย ( Thai )
ภาษาอังกฤษ ( English )
ภาษาญีปุ่น ( Japan )
อื่นๆ ( )


Special Ability ( ความสามารถพิเศษ)

พิมพ์ดีด
Typing
ไม่ได้
No
ได้
Yes
ไทย
Thai
คำ/นาที
Word/Minute
อังกฤษ
English
คำ/นาที
Word/Minute

คอมพิวเตอร์
Computer
ไม่ได้
No
ได้ ระบุ
Yes (Please Mention)

ขับรถยนต์
Driving1
ไม่ได้
No
ได้
Yes
ใบขับขี่เลขที่
Driving License No.

ความสามารถในการใช้เครื่องใช้สำนักงาน
Office Machime :

งานอดิเรก : ระบุ
Hobbies Please Mention :

กีฬาที่ชอบ : ระบุ
Favourite Sport Please Mention :

ความรู้พิเศษ : ระบุ
Special Knowledge Please Mention :

อื่นๆ : ระบุ
Others Please Mention :สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด
I can work up Country
ไม่ได้
No
ได้
Yes
อื่นๆ ระบุ
Others (Please Mention)

กรณีฉุกเฉินบุคคลที่ติดต่อได้ แจ้งชื่อ-นามสกุล *
Person to be notified case of emergency
เกี่ยวข้องกับผู้สมัคร *
Related to the applicnt as

ที่อยู่
Address
โทร *
Tel.

ทราบข่าวการรับสมัครจาก
Sources of job information

ท่านเคยป่วยหนักและเป็นโรคติดต่อร้ายแรงมาก่อนหรือไม่ ?
Have you ever been seriously or contracted with contagious disease ?
เคย
Yes
ไม่เคย
No
ถ้าเคยโปรดระบุชื่อโรค
if yes , explain fully

ท่านเคยสมัครงานกับบริษัทฯ นี้มาก่อนหรือไม่?
Have you ever applied for employment with us before ?
เคย
Yes
ไม่เคย
No
ถ้าเคย เมื่อไร ?
if Yes When.

เขียนชื่อ ญาติ / เพื่อน ที่ทำงานอยู่ในบริษัทฯ ซึ่งท่านรู้จักดี

Giver the name of relatives / friends , working with us known to you เขียนชื่อ ที่อยู่โทรศัพท์ และ อาชีพของผู้อ้างถึง 2 คน ( ซึ่งไม่ใช่ญาติ หรือ นายจ้างเดิม ) ที่รู้จักคุ้นเคยตัวท่านดี
List name , address , telephone and occupation of 2 references ( Other than relatives or former employers) who know you
1.
2.


กรุณาแนะนำตัวท่านเอง เพื่อให้บริษัทรู้จักตัวท่านดีขึ้น *
Please provide any further information about yourself which will allow our company to know you better


ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวทั้งหมดในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ หลังจากบริษัทจ้างเข้ามาทำงานแล้วปรากฏว่า ข้อความในใบสมัครงานเอกสารที่นำมาแสดง หรือรายละเอียดที่ให้ไว้ไม่เป็นความจริง บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเลิกจ้างข้าพเจ้าได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยหรือค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

I certify all statement given in this application form is true if any is found to be untrue after engagement. The Company has right to terminate my employment without any compensation or severance pay what soever.


ลายมือชื่อผู้สมัคร *
(Applicants signature)